Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich Olimpijczyków w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ssp4.bip.um.szczytno.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
- pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację, których administratorzy serwisu nie mają
możliwości/ prawa,
- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-11-10
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://ssp4.miastoszczytno.pl/ spełnia wymagania w 100%. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Piotrem Paszkiewiczem, Naczelnikiem Wydziały Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji, e-mail: piotr.paszkiewicz@um.szczytno.pl, tel. +48 89 624 72 38.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu należy składać do Dyrektora szkoły Małgorzaty Afanasjew, e-mail: ssp4@um.szczytno.pl, tel. +48 89 6760850.

Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie musi zawierać:
1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie treści, której dotyczy żądanie,
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej,
4. sposób kontaktu.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno – prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Małgorzata Afanasjew
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@ssp4.miastoszczytno.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 89 676 08 50

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępności do informacji. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, www.rpo.gov.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres: sekretariat@ssp4.miastoszczytno.pl lub drogą pocztową na adres: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4, ul, Jerzego Lanca 1, 12-100 Szczytno.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczytnie mieści się w Szczytnie, przy ul. Jerzego Lanca 1.

Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Osoby te mogą dostać się do budynku wejściem z podjazdem od strony boiska szkolnego. Nie mają jednak możliwości wjazdu na piętro.

Budynek usytuowany jest w okolicach centrum miasta Szczytno.

Do siedziby Szkoły można dojechać samodzielnie, dowóz dzieci zorganizowany przez gminę lub środkami komunikacji publicznej:
* linie nr 1 - przystanek przy ul. Piłsudskiego,
* linia nr 2 - przystanek przy ul. Lanca,
* linia nr 3 - przystanek przy ul. Wileńskiej.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl

Budynek Sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczytnie posiada cztery wejścia. Wejście główne znajduje się od ulicy Lanca, nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Z drugiej strony budynku, od strony boiska szkolnego, znajdują się trzy wejścia. Jedno z nich posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Najłatwiej dotrzeć do budynku Szkoły wejściem od ulicy Lanca (brak podjazdu).

Na terenie parkingu mieszczącego się naprzeciw wejścia głównego do budynku Szkoły wydzielono miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze w budynku mają szerokość ok. 200 cm, a podłogi są płaskie, bez progów co umożliwia poruszanie się osób na wózkach.

W przypadku załatwiania sprawy w budynku w innym miejscu w szkole, do którego dostęp jest utrudniony poprzez schody i brak windy, pomocy dla osoby potrzebującej udzielają pracownicy obsługi.

W sekretariacie szkoły można skorzystać z tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Osiągnięto zamierzony cel dostępności strony internetowej zgodnie z wymogami, jakie zostały określone w ustawie.
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Do budynków szkoły i wszystkich dostępnych w nich pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.